Skip to content

 

INFORMACJE DLA KUPUJĄCEGO DOTYCZĄCE ZASAD REALIZACJI ZAMÓWIEŃ SKŁADANYCH ZA
POŚREDNICTWEM ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEGO POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ

Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

 1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy 76 1050 1562 1000 0090 3175 0954,
 2. przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank
  Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania towaru poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres e-mail: info@tlc.eu lub na adres Sprzedającego widniejący na dokumencie sprzedaży (paragon, faktura VAT). Powyższe uprawnienie dotyczy także przedsiębiorców dokonujących zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego pokrywa Klient.
 3. Sprzedający dokona zwrotu ceny sprzedaży towaru wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży. Sprzedający dokona zwrotu płatności na podane przez Klienta konto bankowe, względnie dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiot umowy sprzedaży stanowią rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Gwarancja

 1. Towary są objęte gwarancją producenta.
 2. Wszelkie informacje dotyczące okresu gwarancji dostępne są przy opisie towaru.

Reklamacje

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego. Powyższe uprawnienie dotyczy także przedsiębiorców dokonujących zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością.
 2. W przypadku gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
  Klient może złożyć reklamację według własnego wyboru w następujący sposób:
  a) ustnie w lokalu Sprzedającego,
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając maila na adres: info@tlc.eu,
  c) zwykłą drogą pisemną wysyłając pismo na adres siedziby Sprzedającego.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis wady towaru, datę nabycia towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.
 4. Klient powinien – o ile nie uchybia to uprawnieniom Klienta wynikającym z umowy sprzedaży lub z przepisów prawa – dostarczyć wadliwy towar Sprzedającemu bez zbędnej zwłoki w celu umożliwienia Sprzedającemu dokonania oględzin towaru oraz podjęcia innych wskazanych czynności mających na celu rozpatrzenie reklamacji.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub pisemnie przesyłką poleconą.
 6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub naruszenia interesów Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak mediacja czy sąd polubowny. Niezależnie od powyższego Klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie http://www.uokik.gov.pl.
  Ponadto Sprzedający informuje, że istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy konsumentem i Sprzedającym na szczeblu unijnym, za pomocą Platformy ODR, która
  stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywna strona internetowa, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.